2017 YILI DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONEL ALIMI (ASDEP)

MALATYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP) - DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR. 

     
GENEL BİLGİLER 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve İl Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında 4735 sayılı kanuna göre imzalanacak sözleşme sonrası bağlı Sosyal Hizmet Merkezi kuruluşlarımızda çalıştırılmak üzere İl Müdürlüğümüzde oluşturulacak komisyon marifetiyle mülakat usulüyle 18 Hizmet Alım Personeli belirlenecektir.


Başvurular 03 Nisan - 14 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların Personel ve Eğitim Hizmetleri Birimi 3. Kat No:302 - Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Elektronik/Normal Posta, Faks, Kurye, Kargo, başka kişiler vasıtası vb. başvurular kabul edilmeyecektir) 
 
BAŞVURU ŞARTLARI
1-Türk vatandaşı olmak,
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmaması,
5-Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olması,
6-Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması, 
7-Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmaması,
8-Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olması,
9-ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
10-Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olması, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)
11-İl Müdürlüğümüze müracaat herhangi bir müktesep hak oluşturmaz,
12-Başvuru formu ve diğer belgeleri eksik olması halinde başvurusu işleme alınmayacaktır.
 
İSTENEN BELGELER
1) KPSS Sonuç Belgesi
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Belgenin Aslı Başvuru sırasında görülecektir)
3) Adli Sicil Belgesi (Resmi Kurumlar için ibaresi yer alması gerekmektedir)
4) Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı başvuru sırasında görülecektir.)
5) E-Devlet sisteminden alınacak “Diploma Teyit Belgesi”
6) Askerlik Durumunu gösterir belge (Erkek adaylar için)
7) Sağlık Raporu (Aile Hekimlerinden alınabilir)
8) Varsa sertifika veya kurs belgeleri fotokopisi (Belgenin Aslı Başvuru sırasında görülecektir)
9) İkametgâh Belgesi (Yaşadığınız yerin ikamet belgesi)
10) Özgeçmiş (Lütfen doldurmak için tıklayınız)
11) Başvuru Formu (Bu formun internet üzerinden indirilerek bilgisayarda doldurulması, çıktısının alınması ve resimli olması gerekmektedir.)
12) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( Fotoğraflı-Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır)
13) İş-Kur'a kaydı olduğuna dair belge
NOT: 11.04.2017 tarihinde Hizmet alım ihalesi gerçekleştirilecek olup belirlenen Yüklenici firma aracılığıyla  İŞ-KUR Müdürlüğüne kaydı bulunanların müracaatları alınacaktır. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, Danışma Yönlendirme Elemanı /ASDEP Görevli Sayısının 5 katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil liste belirlenecektir.. Asil listenin %50' sine kadar personel için yedek liste hazırlanacaktır. (Asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının %50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır.)
Aday Listeleri, Mülakat tarihi ve Sonuçlar sitemizde daha sonra duyurulacaktır.
Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Adres     : Cevherizade Mah. Mücelli Cad. No:91 Battalgazi / MALATYA
Telefon  : 0(422) 325 99 92 - 325 99 22
E-Posta : malatya@aile.gov.tr